home AKTUALNY NUMER Projektowana charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego pasywnego A standard NF15

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego pasywnego A standard NF15

WSTĘP
Projektowaną charakterystykę energetyczną budynku wykonuje się dla budynków nowo projektowanych (jeszcze niewybudowanych) lub przebudowywanych (istniejących) i dołącza się do pozwolenia na budowę. Wykonuje się ją tylko dla całego budynku, a nie dla poszczególnych jego części, chyba że projekt dotyczy tylko części budynku. Do obliczeń należy wziąć pod uwagę wszystkie pomieszczenia ogrzewane, nieogrzewane, chłodzone i niechłodzone oraz urządzenia zużywające inne rodzaje energii, stanowiące stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne budynku, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych, związanych z przeznaczeniem budynku, np. produkcja, zapewnienie odpowiednich warunków dla produkcji. Dlatego analizuje się m.in. wszystkie przegrody zewnętrzne (w tym ściany pełne, drzwi, wrota, przegrody przezroczyste i inne), także te w pomieszczeniach nieogrzewanych.

Budynki energooszczędne wybudowane standardzie NF15 i NF40 powinny posiadać podwyższone wymagania dotyczące:
1. szczelności obudowy budynku,
2. izolacyjności cieplnej okien, drzwi zewnętrznych,
3. izolacyjności cieplnej ścian, dachów, stropów, stropodachów i podłóg na gruncie
4. zastąpienia wentylacji grawitacyjnej wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła,
5. znacznego ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania strat ciepła przez mostki cieplne.

Zgodnie z wymaganiami podanymi w Warunkach Technicznych w projektowanej charakterystyce energetycznej należy:
1. Obliczyć i sprawdzić, czy wartość EP jest mniejsza lub równa wartości EPref dla budynku referencyjnego.
2. Wykonać zestawienie Bilansu mocy elektrycznej (z uwzględnieniem technologii) w budynku. Bilans ten obejmuje obliczenie energii elektrycznej dla potrzeb: ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, oświetlenia wbudowanego oraz technologii (produkcji).
3. Sprawdzić, czy wartość współczynnika przenikania ciepła U dla wszystkich zewnętrznych przegród w budynku jest mniejsza lub równa Umax, określonemu w rozporządzeniu z dnia 06 listopada 2008 r., czyli U ≤ Umax, WT 2008.
4. Podać wartości całkowitych sprawności systemów: ogrzewania i wentylacji, chłodu, ciepłej wody użytkowej, oświetlenia wbudowanego.
5. Sprawdzić, czy we wszystkich przegrodach występuje wykroplenie krytyczne. Przy analizowaniu wykropleń w podłodze na gruncie oraz w ścianach na gruncie przyjmuje się temperaturę zewnętrzną 0oC i wilgotność 100%.
6. Sprawdzić wartość Współczynnika przenikalności energii całkowitej okna zewnętrznego i połaciowego.
7. Sprawdzić warunek pola powierzchni okien zewnętrznych (i połaciowych) o współczynniku przenikania ciepła U ≥ 1,5 W/(m2∙K) w odniesieniu do pola powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych.

Przedmiotem charakterystyki energetycznej budynku jest dwukondygnacyjny jednorodzinny, niskoenergetyczny budynek mieszkalny bez podpiwniczenia z garażem ogrzewanym znajdującym się w osłonie termicznej budynku. Budynek nie posiada klimatyzacji (chłodzenia). W artykule zostały podane także wartości parametrów budynku energooszczędnego, które muszą być spełnione, aby wartość wskaźnika energii użytkowej na ogrzewanie i wentylację EUco odpowiadała budynkowi
energooszczędnemu lub pasywnemu. Obliczenia charakterystyki energetycznej można wykonać przy użyciu wersji ArCADia-TERMO lub ArCADia-TERMO PRO. Od wersji 4.4 program sprawdza, czy wskaźnik energii użytkowej na potrzeby ogrzewania i wentylacji EUco spełnia standardy budynku pasywnego, energooszczędnego, standardowego lub słabo energetycznego. Program ArCADia-TERMO jest profesjonalnym, zaawansowanym technologicznie narzędziem przeznaczonym do przeprowadzania obliczeń projektowanej charakterystyki energetycznej wymaganej do uzyskania pozwolenia na budowę i składanej wraz z projektem budowlanym, najczęściej przez architekta.

ETAP I