home ArCADiaPRESS 11 [3/2012], NUMERY ARCHIWALNE Wywiad z Waldemarem Pawlakiem – wiceprezesem Rady Ministrów na temat efektywności energetycznej

Wywiad z Waldemarem Pawlakiem – wiceprezesem Rady Ministrów na temat efektywności energetycznej

ar11_wywiad_z_waldemarem_pawlakiem7 listopada 2011 r. ponownie powołany na stanowisko wicepremiera, ministra gospodarki przez Prezesa Rady Ministrów.
Urodził się 5 września 1959 r. w miejscowości Model w województwie mazowieckim.
Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych.
W roku 1992 oraz w latach 1993–1995 pełnił funkcję Prezesa Rady Ministrów.
Od stycznia 2005 r. jest prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego, partii tej przewodniczył także w latach 1991–1997.
Od 1989 r. zasiada w Sejmie.
W latach 2001–2005 r. – prezes Zarządu Warszawskiej Giełdy Towarowej.
Od kwietnia 1992 r. – prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
W latach 2007-2011 – Wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki.
Od 1984 r. prowadzi 17-hektarowe gospodarstwo rolne we wsi Kamionka koło Pacyny.


ArCADia-PRESS: Panie Premierze, w kwietniu 2011 została przyjęta Ustawa o efektywności energetycznej, której jednym z zadań jest promowanie działań związanych z oszczędzaniem energii. Poprzez jakie konkretne działania Ministerstwo Gospodarki chce osiągnąć zapisany w niej krajowy cel zaoszczędzenia 9% energii do 2016 roku (działania skierowane do osób fizycznych, prawnych i działania skierowane do jednostek sektora publicznego)?

Waldemar Pawlak: Działania, które należy podjąć aby wypełnić krajowy cel oszczędnego gospodarowania energią zawarliśmy w opracowanym w Ministerstwie Gospodarki dokumencie: „Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011”. Dotyczą one przede wszystkim poprawy efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki. Głównym środkiem służącym lepszemu oszczędzaniu energii będzie między innymi system białych certyfikatów. Mechanizm ten ma wspierać inwestycje w przedsięwzięcia energooszczędne takie jak modernizacja budynków, lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła, izolacja instalacji, jak też odzysk energii w procesach przemysłowych. Wsparciem w realizacji projektów efektywnego wykorzystania energii będzie również Fundusz Termomodernizacji i Remontów, adresowany głównie do sektora budynków mieszkalnych. W 2011 otrzymał on dotację z budżetu państwa w wysokości 200 mln zł. W kolejnych latach kwota ta zostanie utrzymana na zbliżonym poziomie, o ile pozwolą na to uwarunkowania budżetowe. Dostępne będą też programy wdrażane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a także środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

ArCADia-PRESS: Jakie narzędzia do egzekwowania zapisanych w ustawie zadań jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej planuje wdrożyć Ministerstwo Gospodarki? Czy nie ma obawy, że, jak w przypadku świadectw energetycznych dla lokali i budynków, gdzie nikt nie egzekwuje obowiązku ich dostarczenia do notariusza np. przy sprzedaży mieszkań, znów będziemy mieli do czynienia z martwym zapisem prawa?

Waldemar Pawlak: Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej jednostki sektora publicznego będą zobowiązane do podejmowania co najmniej dwóch działań, które poprawią efektywność energetyczną. W ustawie zapisaliśmy kilka przykładów, m.in. modernizacja lub zakup nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu o niskich kosztach eksploatacji i zużyciu energii, przedsięwzięcia termoizolacyjne czy audyt energetyczny eksploatowanych budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2. Jednostki sektora publicznego mają także informować o działaniach zwiększających efektywność energetyczną na swoich stronach internetowych lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Ponadto, zgodnie z art. 11 ustawy, funkcję monitorującą ma minister gospodarki. Nie ma zatem obawy, że będziemy mieli do czynienia z martwym zapisem prawa.

ArCADia-PRESS: Naszych czytelników związanych z branżą budowlaną interesują także wymagania w zakresie potrzeb energetycznych budynków, jakie planuje wprowadzić Ministerstwo Gospodarki, np. w zakresie mikroinstalacji OZE (odnawialne źródła energii).

Waldemar Pawlak: Zaproponowane przez Ministerstwo Gospodarki rozwiązania na rzecz potrzeb energetycznych budynków dotyczą ułatwień w instalowaniu gruntowych dolnych pomp ciepła oraz urządzeń fotowoltaicznych. Polegają przede wszystkim na likwidacji wymogu pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na roboty budowlane w zakresie instalowania tych urządzeń. Postulujemy również, aby w budynkach sektora publicznego – zarówno nowych, jak i istniejących – w ramach przebudowy związanej z poprawą efektywności energetycznej, stosować urządzenia wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych. Inna propozycja to stosowanie takich technologii, które pozwalają kwalifikować daną nieruchomość jako budynek o charakterze pasywnym. Rozwiązania te przyczynią się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię u odbiorców końcowych, a tym samym zwiększą dodatkowe oszczędności po ich stronie.

ArCADia-PRESS: Dziękujemy za rozmowę.