Dachy zielone

Dach zielony to dość specyficzny element budynku. Z konstrukcyjnego punktu widzenia pełni on tylko funkcję dachu, jednak w rzeczywistości jego rola jest znacznie szersza. Taki dach jest bowiem atrakcyjną przestrzenią, zarówno użytkową, jak i dekoracyjną, tym bardziej że możliwe jest zaprojektowanie i wykonanie dachu zielonego jako swoistego ogrodu, nawet z oczkami wodnymi i elementami małej architektury.

Fot. 1. Efekt, jaki pozwala uzyskać wykonanie dachu zielonego (fot. Bauder)
Fot. 1. Efekt, jaki pozwala uzyskać wykonanie dachu zielonego (fot. Bauder)

Wymaga to ścisłej współpracy architektów, projektantów i inwestorów, jednak końcowy efekt może być imponujący, szczególnie jeśli będzie nim przemyślana kompozycja brył budynków wtopionych i otoczonych zielenią (fot 1, 2) od góry (dach), od dołu (trawniki, zieleńce i skwery) oraz na elewacjach (tarasy), tym bardziej że nie ma uniwersalnego rozwiązania dla każdego typu dachu zielonego. Sam dobór konkretnego rozwiązania konstrukcyjnego zależy przede wszystkim od rodzaju przewidywanego użytkowania, z czym ściśle wiąże się przyjęcie warstwy użytkowej oraz zazielenienia (rys 1). Dlatego jest to konstrukcja skomplikowana, wymagająca współpracy projektanta, dekarza, ogrodnika oraz doradcy technicznego producenta materiałów wchodzących w skład systemu. Bezwzględne pierwszeństwo przy projektowaniu i wykonawstwie mają wymagania sztuki budowlanej, a nie aspekty dekoracyjno-ekologiczne i wegetacyjne. Wszystkie wymogi i warunki konstrukcyjne, fizyczne, techniczne i wegetacyjne muszą być uzgodnione już na etapie projektowania. Oznacza to, że nie ma tu miejsca na niedomówienia, nierozrysowanie w projekcie detali (dylatacje, ogniomury, odprowadzenia wody) czy też zamiana systemowych materiałów na tańsze odpowiedniki. Naprawa ewentualnych przecieków wiąże się niestety z koniecznością zdejmowania warstw użytkowych i balastowych, co jest przedsięwzięciem zarówno kosztownym, jak i trudnym technicznie.