home ArCADiaPRESS 12 [4/2012], NUMERY ARCHIWALNE Projektowanie przestrzennej więźby dachowej w programie Rama 3D

Projektowanie przestrzennej więźby dachowej w programie Rama 3D

Program R3D3-Rama 3D wraz z modułami wymiarującymi przeznaczony jest do projektowania (obliczeń statycznych i wymiarowania) płaskich i przestrzennych konstrukcji prętowych w tym również płaskich i przestrzennych więźb dachowych. Poza wieloma narzędziami przeznaczonymi do modelowania tego typu konstrukcji, zawiera on kilka narzędzi, które w szczególności można wykorzystać przy projektowaniu więźby przestrzennej.

Są to zwłaszcza następujące narzędzia i możliwości programu:

  • Możliwość wczytywania do programu kształtu projektowanego dachu z systemu ArCADia, jako aktywnego przestrzennego podrysu, na bazie którego będzie tworzony model przestrzenny konstrukcji dachowej.
  • Możliwość wykorzystania generatora konstrukcji połaci dachowych, pozwalającego na automatyczne rozliczenie elementów połaci dachowych z uwzględnieniem rozliczenia krokwi , krokwi narożnych, murłatów, wymianów, belek kalenicowych i narożnych oraz konstrukcji lukarnów.
  • Możliwość podziału prętów konstrukcji na logiczne grupy prętów i elementów dachowych i przypisanie do nich właściwych dla danego elementu definicji typu wymiarowania w module EuroDrewno.
  • Możliwość zadawania wszystkich typowych obciążeń (ciężar pokrycia, wiatr, śnieg) występujących na dachu w postaci obciążeń powierzchniowych, automatycznie rozliczanych na wybrane pręty konstrukcji dachu i przypisane do właściwych grup obciążeń.
Rys.1 Przestrzenny podrys kształtu dachu z systemu ArCADia i wybudowany na jego podstawie model konstrukcji dachu
Rys.1 Przestrzenny podrys kształtu dachu z systemu ArCADia i wybudowany na jego podstawie model konstrukcji dachu

Przy wczytywaniu kształtu dachu z systemu ArCADia możemy użyć automatycznego generatora konstrukcji połaci dachowych, można również wczytać sam kształt dachu jako aktywny podrys i na jego bazie budować własną konstrukcję więźby. Należy pamiętać, że konstrukcja połaci dachowych wykonana automatycznie przeważnie nie jest pełną konstrukcją dachu i wymaga uzupełnienia o elementy układów poprzecznych dachu takich jak np.: płatwie, słupki, miecze, krokwie, jętki, wiatrownice itp. Model konstrukcji uzupełniony powinien być również o właściwe połączenia prętów w węzłach i odpowiednie podpory zależnie od typu projektowanej konstrukcji dachu. Ponieważ w programie można zadawać podpory sprężyste można je również wykorzystać przy konstruowaniu podparć podatnych więźby (1).

Rys.2 Okno podziału konstrukcji dachu na logiczne grupy prętów i elementów wymiarowych
Rys.2 Okno podziału konstrukcji dachu na logiczne grupy prętów i elementów wymiarowych

Tak utworzona konstrukcja dachu powinna zostać podzielona na logiczne grupy prętów i elementów wymiarowych. Przez element wymiarowy w programie, rozumiemy kilka ciągłych prętów współliniowych o takim samy przekroju, które w rzeczywistości przeważnie również tworzą jeden element drewniany. Po pogrupowaniu prętów użytkownik powinien nadać poszczególnym grupom i elementom właściwe przekroje prostokątne drewniane (z drewna litego lub klejonego) oraz określić klasę drewna (2).

Rys.3 Definicje grup obciążeń dla typowego dachu liczonego wg Eurokodu
Rys.3 Definicje grup obciążeń dla typowego dachu liczonego wg Eurokodu

Dla tak przygotowanego modelu dachu, możemy przystąpić do zadawania typowych obciążeń występujących na dachach. Zaczynamy od zdefiniowania w programie właściwych dla danego typu konstrukcji grup obciążeń. W przypadku dachu są to przeważnie grupa stałych obciążeń zawierająca ciężary pokrycia oraz grupy zmienne obciążenia śniegiem i wiatrem, przy czym grup obciążenia wiatrem może być kilka i dla wszystkich z nich należy w programie ustawić relacje wykluczenia w tabeli relacji grup obciążeń (3).

Rys.4 Obciążenie pionowe na połaci od ciężaru pokrycia
Rys.4 Obciążenie pionowe na połaci od ciężaru pokrycia

Prawidłowe zdefiniowanie grup obciążeń jest bardzo ważne i gwarantuje poprawne wykonanie kombinatoryki obciążeń wg Eurokodu i automatyczne wyznaczenie na jej podstawie właściwej obwiedni sił wewnętrznych i naprężeń, a w konsekwencji wymiarowanie elementów. Należy tu zwłaszcza zwrócić uwagę na właściwe określenie typu grupy (stała lub zmienna), określenie jej charakteru w postaci czasu trwania a zwłaszcza na prawidłowe przypisanie rodzaju oddziaływania przypisanego do grupy. Oddziaływanie określa współczynniki obciążenia przypisane do grupy oraz współczynniki kombinacyjne uwzględniane przy budowaniu przez program obwiedni sił wewnętrznych i naprężeń.

Rys.5 Obciążenie pionowe śniegiem na rzut
Rys.5 Obciążenie pionowe śniegiem na rzut

Po zdefiniowaniu grup obciążeń możemy przystąpić do zadawania poszczególnych obciążeń w zadanych grupach na elementach modelu. Aby prawidłowo zadać obciążenia należy przed ich zadaniem znać cztery podstawowe parametry tego obciążenia: wartość w kN/m2, kształt powierzchni na której działa dane obciążenie oraz jego kierunek i sposób działania (na rzut połaci czy na połać). Wszystkie typowe obciążenia występujące na dachu najprościej jest zadać w postaci obciążeń powierzchniowych, które program sam rozłoży na poszczególne pręty konstrukcji w postaci przypisanych do nich obciążeń ciągłych.

Rys.6 Obciążenie wiatrem prostopadłe do połaci
Rys.6 Obciążenie wiatrem prostopadłe do połaci

Obciążenia zadajemy przeważnie w następujący sposób:

  • Obciążenia stałe od ciężaru pokrycia zadajemy dla każdej połaci osobno (wszystkie w jednej grupie obciążeń) jako obciążenie pionowe działające w globalnym kierunku „z” na wybrane elementy danej połaci, funkcją Płaszczyzna obciążenia przez 3 punkty wskazane na dowolnych elementach danej połaci.
  • Obciążenie zmienne śniegiem zadajemy dla wszystkich wybranych elementów dachu, niezależnie od połaci (jako jedno obciążenie powierzchniowe) działające w globalnym kierunku „z”, funkcją Płaszczyzna obciążenia przez 2 punkty wskazujące dowolną płaszczyznę poziomą w jednym z widoków głównych. Przed rozkładem obciążenia powierzchniowego wszystkie wybrane pręty zostaną zrzutowane na płaszczyznę obciążenia.
  • Obciążenia zmienne wiatrem zadajemy dla każdej połaci osobno (wszystkie w jednej grupie obciążeń dla np. wiatru z lewej) jako obciążenie prostopadłe do danej połaci, działające na wybrane elementy połaci, funkcją Płaszczyzna obciążenia przez 3 punkty wskazane na dowolnych elementach danej połaci.

Oczywiście chcąc precyzyjnie policzyć projekt, dla obciążenia wiatrem a czasem również śniegiem, powierzchnię obciążenia można zadawać mniejszą niż dana połać czy cały rzut dachu. Wówczas zgodnie z Eurokodami klimatycznymi można zadawać obciążenia w poszczególnych strefach jako obciążenie równomierne lub trapezowe. Po uzupełnieniu modelu więźby o zadane w grupach obciążenia możemy wykonać obliczenia statyczne układu, a po ewentualnym sprawdzeniu zakresu naprężeń dla poszczególnych prętów, możemy przejść do sprawdzania nośności elementów drewnianych w module EuroDrewno.

Wymiarowanie elementów drewnianych wg Eurokodu tak jak i inne typy wymiarowania możemy w programie wykonać na trzy różne sposoby:

  • Wymiarowanie indywidualne pojedynczego pręta.
  • Wymiarowanie indywidualne dowolnego ciągu prętów ciągłych i współliniowych o takim samym przekroju.
  • Wymiarowanie zbiorcze całego układu czyli wszystkich prętów i elementów wymiarowych zdefiniowanych w projekcie na podstawie przypisanych do nich definicji typu wymiarowania.
Rys.7 Okno wymiarowania elementów drewnianych wg PN-EN 1995-1-1: 2010
Rys.7 Okno wymiarowania elementów drewnianych wg PN-EN 1995-1-1: 2010

W oknie wymiarowania widzimy numer wymiarowanego pręta, jego długość oraz przekrój i dane materiałowe, przeniesione ze statyki. Głównym elementem do wyboru jest tu definicja typu wymiarowania, którą wybieramy z dostępnej listy jeśli była wcześniej zdefiniowana lub definiujemy wciskając przycisk Parametry typu elementu.

Wymiarowanie indywidualne zaznaczonego pręta lub grupy prętów wywołujemy z menu kontekstowego prawego klawisza myszki, po obliczeniach statycznych, będąc na zakładce Wyniki (opcja Wymiaruj element – EuroDrewno). Po wybraniu zestawów sił na które ma być przeprowadzone wymiarowanie (domyślnie są to wszystkie obwiednie) przechodzimy do okna wymiarowania (7)

Rys.8 Okno definicji typu wymiarowania pręta
Rys.8 Okno definicji typu wymiarowania pręta

Okno definicji typu wymiarowania (8) zawiera podstawowe parametry, które zostaną uwzględnione przy wymiarowaniu pręta lub grupy prętów. Są to: klasa użytkowania, parametry wyboczeniowe, współczynniki osłabienia przekroju w poszczególnych stanach pracy, parametry stateczności i inne. Zestaw powyższych parametrów, ustawiony przez użytkownika zapisywany jest w programie pod podaną nazwą definicji, której dalej można używać przez wybranie tej nazwy z listy. Wciskając w oknie wymiarowania przycisk Sprawdź nośność przejdziemy do okna w którym skrótowo wyświetlone zostaną najniekorzystniejsze wyniki sprawdzenia nośności pręta lub grupy prętów (9).

Rys.9 Okno skróconych wyników sprawdzenia nośności w module EuroDrewno
Rys.9 Okno skróconych wyników sprawdzenia nośności w module EuroDrewno

Wciskając przycisk Utwórz pełny raport przejdziemy do szczegółowego raportu ze sprawdzania nośności utworzonego w formacie rtf. (10)

Zestaw powyższych parametrów, ustawiony przez użytkownika zapisywany jest w programie Analogiczny efekt uzyskamy w przypadku wymiarowania zbiorczego jednak tym razem wymiarowanie nie będzie dotyczyło pojedynczego pręta lub pojedynczej grupy prętów lecz całego układu więźby dachowej. Warunkiem koniecznym do skorzystania z wymiarowania zbiorczego jest logiczne podzielenie całej struktury na grupy prętów, w razie konieczności wydzielenie w tych grupach elementów wymiarowych i przypisanie do prętów i elementów wymiarowych właściwych definicji typu wymiarowania. Przypisanie to wykonuje się w oknie Grup prętów i elementy wymiarowe.

Po wykonaniu powyżej opisanych czynności i przeliczeniu statyki projektu możemy przejść do zbiorczego wymiarowania całości więźby dachowej. Wymiarowanie zbiorcze wywołujemy klikając na zakładkę Wymiarowanie lub wciskają odpowiedni przycisk na głównym pasku narzędziowym. Tu również analogicznie jak przy wymiarowaniu indywidualnym wybieramy zestaw sił na który ma być przeprowadzone wymiarowanie (domyślnie obwiednia). Dalej wymiarowanie odbywa się kolejno dla poszczególnych elementów wymiarowych i prętów bez udziału użytkownika. Efektem wymiarowania jest prezentacja wyników najbardziej niekorzystnych wyników sprawdzeń nośności, przemieszczeń i ugięć względnych na głównym ekranie graficznym.

Rys.10 Szczegółowy raport z wymiarowania w module EuroDrewno
Rys.10 Szczegółowy raport z wymiarowania w module EuroDrewno

Dla każdego elementu wymiarowego i każdego pręta przypisana jest etykieta z wynikiem najbardziej niekorzystnego sprawdzenia danego typu. Po zaznaczeniu dowolnego pręta bądź elementu z prawej strony na zakładce Wymiarowanie pokazane będą pozostałe wyniki sprawdzeń dla tego pręta lub elementu. Jest też tam możliwość przejścia do szczegółowego raportu (w formacie rtf ) z wymiarowania pręta lub elementu, analogicznego jak w przypadku wymiarowania indywidualnego .