home ArCADiaPRESS 13 [1/2013], NUMERY ARCHIWALNE Wywiad z Januszem Żbikiem

Wywiad z Januszem Żbikiem

ArCADiaPRES: Panie Ministrze – rząd przyjął założenia do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Jaki jest cel ustawy? To akt prawny wysokiej rangi. Czy mógłby Pan przybliżyć naszym czytelnikom najważniejsze zmiany, które ta ustawa wprowadzi w stosunku do obecnego prawodawstwa?

Janusz Żbik: Nowa ustawa jest konsekwencją nowej dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Obowiązek przekazywania świadectw w przypadkach sprzedaży i najmu zostanie doprecyzowany poprzez wprowadzenie mechanizmu pozwalającego na wyegzekwowanie świadectwa przez kupującego lub najemcę oraz zostanie zniesiony obowiązek wykonywania świadectwa dla nowego budynku przeznaczonego na własny użytek. Ponadto ważną informacją dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do sporządzania świadectw jest zniesienie egzaminu jako jednej z form uzyskania uprawnień oraz możliwość wykonywania świadectw przez osoby posiadające wykształcenie inżynierskie bez konieczności ukończenia studiów podyplomowych. Równie istotną zmianą jest rozszerzenie dotychczasowego rejestru prowadzonego w systemie teleinformatycznym. Znajdą się w nim aktualizowane listy wszystkich uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, ale także wykaz świadectw, wykaz protokołów z kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji oraz wykaz budynków zajmowanych przez władze publiczne. Rejestr nie tylko usprawni wyszukiwanie osób posiadających uprawnienia, ale umożliwi także sprawną weryfikację świadectw oraz protokołów z kontroli, a także zostanie wykorzystany w statystyce i sprawozdawczości związanej z poprawą efektywności energetycznej sektora publicznego. Części rejestrów dotyczące osób uprawnionych oraz budynków zajmowanych przez władze publiczne będą udostępnione publicznie.

ArCADiaPRES: Czy na podstawie ustawy planuje się również zmianę samej metodologii sporządzania świadectw energetycznych?

Janusz Żbik: W związku z pracami związanymi z przygotowaniem ustawy o charakterystyce energetycznej budynków przewidziane jest nowelizacja obecnego rozporządzenia w sprawie metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Dotychczasowa delegacja do wydania rozporządzenia określona w ustawie prawo budowlane zostanie uchylona i tym samym aktualne rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej przestanie funkcjonować. Wymienię tylko najważniejsze projektowane zmiany. To dostosowanie przepisów rozporządzenia do aktualnego stanu normalizacji oraz wymagań określonych w załączniku II do dyrektywy 2010/31/UE. Przedstawienie charakterystyki energetycznej również w postaci klas energetycznych budynków na podstawie wskaźnika jednostkowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Obliczenia zapotrzebowania na ciepło w oparciu o normy, m. in. o normę PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia oraz normę PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Wprowadzenie obliczeń emisji CO2. Umożliwienie sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej metodą opierającą się na faktycznie zużytej energii określonej na podstawie wskazań liczników, w przypadkach określonych w rozporządzeniu.

ArCADiaPRES: Czy wzorem „etykiet energetycznych” planuje się wprowadzić również w świadectwach energetycznych klasy energetyczne jak np. w urządzeniach AGD?

Janusz Żbik: Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie zawierało klasy energetyczne. Dokładny wzór świadectwa oraz procedura obliczeniowa będzie opisana w rozporządzeniu w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku i części budynku oraz sposobów sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.

ArCADiaPRES: W jakich innych aktach prawnych ta ustawa wprowadzi zmiany?

Janusz Żbik: Zgodnie z założeniami, w ustawie zostaną zawarte przepisy uchylające wymogi ustawy prawo budowlane dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej oraz kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji. Ponadto w ustawie zostanie określona delegacja do wydania przepisów wykonawczych dotyczących zasad prowadzenia centralnego rejestru w zakresie certyfikacji energetycznej budynków, zasad weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji, a także wyżej opisanej metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.

ArCADiaPRES: Nasi czytelnicy to architekci i inżynierowie budownictwa – prosimy jeszcze o krótką informację o innych pracach legislacyjnych w obszarze budownictwa. Czego możemy się spodziewać w tym roku?

Janusz Żbik: Równolegle toczą się prace nad zmianą przepisów techniczno-budowlanych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków. Chodzi o określenie wymagań odnoszących się do ochrony cieplnej, energooszczędności budynków oraz systemów technicznych zużywających energię w budynku. Proponowane wymogi mają dotyczyć nowych oraz użytkowanych budynków podlegających przebudowie oraz rozbudowie i funkcjonować będą wraz z przepisami dotyczącymi promocji poprawy charakterystyki energetycznej budynków, a także nowymi standardami projektowania. Dzięki tym działaniom zapewnione zostanie systemowe podejście do wyzwań związanych z efektywnym wykorzystaniem energii w budynkach. W rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie zostaną zwiększone minimalne wymagania, jakie budynek musi spełniać w zakresie efektywności energetycznej. Wymagania te będę się zmieniać sukcesywnie aż do roku 2021, zgodnie z wymaganiami dyrektywy.