home ArCADiaPRESS 07 [2/2011], NUMERY ARCHIWALNE Wywiad z Piotrem Styczniem – podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Wywiad z Piotrem Styczniem – podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury

ArCADia-PRESS: Panie Ministrze! Naszych czytelników bardzo interesują prace związane ze zmianą metodologii charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych oraz zmianą sposobu sporządzania świadectw tej charakterystyki. Na jakim etapie są prace związane z przygotowaniem nowelizacji rozporządzenia i kiedy zostanie wprowadzona? Czy może Pan opisać kierunek tych zmian?

Piotr Styczeń: Ze względu na fakt, że plany legislacyjne związane z nową dyrektywą europejską dotyczą głębokiej, „europejskiej” reformy systemu oceny charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych, nie jesteśmy skłonni dokonać tylko samej nowelizacji rozporządzenia. Pracujemy nad wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Musimy zdążyć do połowy 2012 r. z takim programem, który byłby odpowiedzią na wyzwania stawiane przez Unię Europejską w tym zakresie i jednocześnie nie wpływał negatywnie na rynek nieruchomości. Chcemy jeszcze silniej związać zarządzanie zasobami mieszkaniowymi, budynkami, nieruchomościami z pojęciem energooszczędności, z racjonalnym wykorzystaniem zasobów energetycznych.
W tym zakresie kierownictwo ministerstwa przyjęło już rozwiązanie będące zbiorem propozycji do ustawy, która nie byłaby już ustawą zmieniającą Prawo budowlane, ale nową ustawą o charakterystyce energetycznej budynków i lokali mieszkalnych. Z tej nowej ustawy dopiero będzie wywodzone upoważnienie dla Ministra Infrastruktury w zakresie wprowadzenia zmian do wzorów i sposobu sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. W tym obszarze dalecy jesteśmy od myślenia rewolucyjnego – choćby dlatego, żeby nie deprecjonować dotychczasowego zasobu i rynku świadectw charakterystyki energetycznej. Ostateczne propozycje ustawowe poddane zostaną szerokim konsultacjom społecznym.

ArCADia-PRESS: Prosimy jeszcze o krótką informację o prowadzonych w ministerstwie najważniejszych pracach legislacyjnych w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Czego możemy się spodziewać jeszcze w tym roku?

Piotr Styczeń: Najbliższe miesiące pracy legislacyjnej w ministerstwie w dziale budownictwo dotyczą przygotowywania podstaw rozwiązań, które wynikają z dokumentu „Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku”. Ten dokument przedstawiony przez Radę Ministrów Sejmowi posiada cechy programu budownictwa mieszkaniowego, wyznaczającego kierunki i sposoby myślenia o wybranych przez rząd i zaprezentowanych w nim obszarach.
Aktualnie realizujemy ustawę o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, która jest priorytetem w zakresie publicznego zasobu mieszkaniowego. Wbrew temu, co sądzą niektórzy oceniający, projekt ten nie dotyczy liberalizacji rynku najmu lokali mieszkalnych, ale przybliżenia do struktur publicznego mieszkalnictwa sposobów zarządzania potrzebami mieszkaniowymi lokalnych społeczności opartych o bardzo elastyczne wykorzystanie zasobu mieszkaniowego. Kolejne prace dotyczą budownictwa społecznego, które dotychczas było oparte o towarzystwa budownictwa społecznego. Obecnie, poza zmianami w systemie towarzystw budownictwa społecznego, proponujemy nową koncepcję – społecznych grup mieszkaniowych, w których chcemy powiązać aktywność finansowania inwestycyjnych przedsięwzięć mieszkaniowych przez obywateli, z ryzykiem inwestorskim. Proces powinien skończyć się przeniesieniem prawa własności na najemcę, zagwarantowanym zresztą już w umowie najmu.

 

Pobierz PDF z artykułem : Wywiad z Piotrem Styczniem – podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury